NORSK HAREHUNDKLUB

Stiftet 1902

Org.nr.: 995198045

Til Jaktprøvedommere i Norsk Harehundklub

Styret fikk mandat av årsmøtet 2022 til å nedsette en komite for å komme med innspill til endringer av jaktprøveregelverket vårt som er under revidering, komiteen består av Gjert Sundtveten, Dag Inge Bjørkevoll, Stian Aas, Bjørnar Bjørkevoll og Arild Nygård.

I den forbindelse ønsker vi at du som dommer kommer med innspill på hva som bør endres/tilføyes i denne revisjonen. Det er dere som er premissleverandører i avlsarbeidet vårt gjennom de poeng som settes i bedømmelsen under en jaktprøve.

Husk at formålet med jaktprøvene våre er å prøve hundene våre og premiere de egenskapene en vil bygge videre på i avlsarbeidet for å få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Kapitlene som skal revideres er 4 til og med 11.

Forslag til endringer sendes til arild.nygard52@gmail.com innen 1. juni 2022.

Til alle NKKs klubber og forbund

HS innstilte alle terminfestede arrangementer 9. – 16. september 2019 i eget HS-vedtak 9. september. I tillegg anbefalte NKK klubber og forbund å innstille/utsette arrangementer helgen 6. – 8. september.

Avhengig av utviklingen fremover i tid, vil flere arrangementer kunne bli innstilt.

 

Påmeldingsavgifter og vurdering av evt. tilbakebetaling

NKK understreker at det er opp til den enkelte arrangør å beslutte eventuell tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakere. Der force majeure-situasjoner er regulert i regelverket, skal dette følges.

Vi oppfordrer den enkelte arrangør til å gjøre en vurdering av de totale kostnadene ved arrangementene som nå er innstilt, inkludert evt. lønns-/honorarkostnader. Basert på vurderingen kan arrangør velge å ikke refundere eller refundere deler av påmeldingsavgiften iht force majeure-prinsippet beskrevet i vedlagte betenkning. Alternativt kan arrangør velge å refundere hele påmeldingsavgiften.

Kostnad: Avgifter til NKK

Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK. IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon. For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.

Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift, blir belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte. Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke arbeidskostnader/ressursbruk i administrasjonen knyttet til den oppståtte situasjonen.

Eksempler på andre kostnader arrangører kan bli ansvarlige for:

  • Halleie/leie av terreng
  • Påløpte reisekostnader
  • Hotellkostnader
  • Innkjøpte premier og rosetter
  • Leie av nettbrett
  • Andre inngåtte avtaler
  • Mva-avgift skal betales dersom påmeldingsavgiften ikke refunderes i sin helhet.

Dommere, ringsekretærer og annet personell har ikke rett på honorarer i denne situasjonen. Iht FCI-reglene skal dommere få dekket allerede påløpte kostnader, som forhåndsbetalt/ikke refunderbare flybilletter, hotellkostnader mv.

FØR påmeldte deltakere informeres om hvordan påmeldingsavgift/evt tilbakebetaling håndteres, arrangør ta direkte kontakt med Organisasjons- og aktivitetsavdelingen på epost utstilling@nkk.no.

Vedlagt følger juridisk grunnlag for arrangørenes anledning til å benytte force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer dersom dette er ønskelig. Dersom man velger å gjøre dette er det viktig med god varsling til deltakerne for at prinsippet skal kunne benyttes, se vedlagte betenkning.

Praktisk håndtering av innstilte arrangement

NKK-administrasjonen registrerer de innstilte arrangementene i terminlisten/fagsystemet. Arrangører som ønsker å flytte arrangementet frem i tid må varsle dette til utstilling@nkk.no.

Arrangørene må selv gi informasjon direkte til påmeldte deltakere om innstillingen av sitt arrangement.

Det blir tilrettelagt for full og/eller delvis refusjon av påmeldingsavgift for de klubber og forbund som ønsker å gjøre dette. Nærmere informasjon fås ved kontakten med utstilling@nkk.no.

Med vennlig hilsen

 

Cecilie Holgersen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon

NKK

Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no
Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

64– Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Hovedstyret ser med alvor på omfanget av hunder som er blitt alvorlig syke og flere hunder har dødd.

Hovedstyret delegerer til administrerende direktør og styreleder å innstille alle terminfestede arrangementer (prøver, utstillinger mv) umiddelbart for en periode på 14 dager frem i tid, dersom det avkreftes at sykdommen skyldes noe hunden har spist eller drukket.

Hovedstyret besluttet følgende knyttet til innstilling av terminfestede arrangementer: Hovedstyret konstaterer at innstilling av terminfestede arrangementer ikke er noe den enkelte arrangør kunne forutse eller forhindre. Dette er en ekstraordinær omstendighet som er utenfor arrangørenes kontroll. Som følge av dette er arrangørene ikke ansvarlig for å dekke eller refundere påmeldingsavgift.

Hovedstyret legger til grunn at det er det alminnelige regelverket for force majeure som er gjeldene.

Bakgrunn:

Onsdag 4.9.19 gikk AniCura ut med varsel om ukjent alvorlig sykdom hos hund og at flere hunder har like symptomer med blodig diare og noen også blodig oppkast og flere hunder har dødd. I samråd med styreleder gikk NKKs administrasjon torsdag 5.9.19 ut og anbefalte klubber og forbund å avlyse terminfestede arrangementer kommende helg (6.9 – 8.9), og at den enkelte arrangør måtte vurdere om det er praktisk mulig å gjennomførbart å unngå kontakt mellom hunder.

Hva betyr dette for våre jaktprøver?, for de særskilte prøvene og RR, foreløpig ingen konsekvenser.

Damekampen ÅP og SP, her vil klubben følge vedtaket som er gjort av hovedstyret, og her forventes det en avklaring ila 9 / 10 september fra vetrinærer og Mattilsynet.